Privacy policy

Privacyverklaring Comello BV
Comello bv, gevestigd aan Marconistraat 111, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Marconistraat 111
0182-547666
Jolanda Heesen is de Functionaris Gegevensbescherming van Comello bv zij is te bereiken via info@comello.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Comello bv verwerkt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering.

Gegevens die mogelijkerwijs gebruikt zullen worden staan weergegeven in onderstaand overzicht:

– Bedrijfsnaam
– Bedrijfsgegevens
– Adresgegevens
– Voor- en achternaam contactpersoon
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet door ons verwerkt.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@comello.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Comello bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief/maandaanbieding
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Comello bv verwerkt alleen persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Comello bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Comello bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Comello bv bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Comello bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Comello bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comello bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@comello.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Comello bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@comello.nl